1. עכשיו זה בית הינה חברה העוסקת במכירת מוצרי ריהוט ואקססוריז לעיצוב הבית ברשת(להלן: "החברה") .
2. Hahshavzebait.co.il ( להלן: "אתר האינטרנט") הינו בבלעדיות מלאה של החברה ומשמש כחנות אינטרנטית לצורך רכישת רהיטים לבית. תמונות, ותכני שיווק, עיצובים ויתר התכנים המופיעים באתר הינם בבלעדיות של החברה בלבד וכי כל הפרה או העתקה יכולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויות החברה בהתאם לכתוב בתקנון זה.
3. כל פעילות בחברה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט או טלפונית. מוצרים שנרכשו יסופקו לבית לקוח ישירות. לקוח שביצע הזמנה, יקבל את המוצר בזמן שלא יעלה על 21 ימי עסקים מיום קליטתו במערכת האתר.
4. החברה אינה מתחייבת להחזיק את מלאי המוצרים, ורשאית להסיר ולהוסיף דגמים למלאי בכל עת שתבחר.
5. כל לקוח אשר ביצע רכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או ביצע הזמנה טלפונית ו/או אחר של המוצרים המוצגים באתר האינטרנט באמצעות החברה, מתחייב לחתום על כלל המסמכים שיידרש לצורך השלמת העיסקה – לרבות אישור על קבלת הזמנה מידי השליח ו/או אחר. לקוח אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה יראו אותו כמי שחתם על המסמך וכי אין לו כל טענות בגין המוצר שקיבל ויתר התנאים המופיעים בתקנון זה.
6. כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח. חתימה של לקוח על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר תקין וחובת ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר תהיה באחריותו.
7. אנו מבקשים מלקוחותינו לוודא שהמוצר תקין בעת קבלת המוצר, לאחר מכן לא ניקח אחריות על פגמים במוצר/ים.
8. "עכשיו זה בית" רשאית לבטל כל עסקה שהיא בכל זמן נתון , מכל סיבה שהיא, תוך החזר כספו של הלקוח ללא פיצויים במידה ולא עברו 21 ימי עסקים. "עכשיו זה בית" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לא לקבל עסקה מלקוח ללא צורך בהסבר.
9. כל אדם אשר ביצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ו/או מבקר באתר האינטרנט של החברה "עכשיו זה בית" מצהיר כי קרא את תקנון החברה וכי הינו מסכים לכלל תנאי אתר האינטרנט, הרכישה ויתר תנאי התקנון הנ"ל. כמו כן, יודגש, כי המבקר באתר האינטרנט ו/או הרוכש מוצרים כאמור, מצהיר בזאת כי אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או אחר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
10. החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/ או להוריד מוצרים מרכישה באתר מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, ביחס למוצרים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה, שיקול הדעת הבלעדי ביחס להורדת המוצרים ו/או הוספתן ממערכת המבצעים של החברה הינה בשיקול דעת החברה בלבד. מבצעים ו/או הנחות כאמור יכולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת לקהל הלקוחות.
11. השימוש באתר, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כגון: תמונות, סרטונים, מוצגים, רהיטים, עיצובים, וכן כל אינפורמציה ו/או תוכן ו/או אחר המופיעים באתר הינם בבלעדיות מלאה של החברה. כל אדם אשר מעתיק, מפרסם, מצטט, מצלם, מפיץ, משכפל, מחקה פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או נוקט בפעולה אשר בגינה ייגרם לחברה נזק עקיף ו/או ישיר וכן העתקה מכל תוכן המופיע באתר ומכל המופיע בו אשר תפורסם במדיה ו/או בכל מקום אחר מבלי לקבל את אישור החברה מראש תהא הפרה לזכויות היוצרים של החברה ועלולה לגרום למפר לשלם לחברה פיצוי כספי רב. כמו כן, החברה שומרת על זכותה להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים ברשותה על מנת לקבל פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים וכן לנקוט בכל פעולה חוקית העומדת בפניה על מנת להסיר את הפרסום האסור כאמור. התכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
12. תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. יחד עם זאת יודגש, כי החברה מצלמת את הרהיטים על ידי צוות פנימי מטעמה ועל כן הרהיט המוצג בתמונה הוא הוא הרהיט אשר יתקבל בבית הלקוח.
13. כל מידע אשר יוצג ברשתות החברתיות השונות, שלא באמצעות פרסום החברה, אינו באחריות החברה כלל. כמו כן, כל אדם אשר משתמש במערכת העלאת התמונות לאתר באמצעות חשבונותיו השונים (פייסבוק, אינסגרם, טויטר ואח') מצהיר בזאת כי הינו מוותר על זכויות היוצרים שלו וכי החברה רשאית לבצע בתמונתו, אשר עלתה על ידו לאתר האינטרנט של החברה כאמור, כל שימוש וזאת מבלי שיהא בידיו לטעון איזו טענה כנגד החברה.
14. בכל הנושא של ביטחון המידע יודגש, כי החברה משתמשת בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על ביטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן ייזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על ביטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.
15. על תנאי תקנון זה וההתקשרות למול החברה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. כמו כן, סמכות השיפוט הבלעדית הינה במחוז תל אביב.
16. תקנון זה הינו הבסיס להתקשרות הלקוחות מול החברה והינו מסדיר את כלל היחסים הקיימים בהתקשרות . הלקוח המבקר באתר האינטרנט ורוכש מוצרים ממנו, מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי החברה וכי הינו מוותר באופן מוחלט על כלל טענותיו ודרישותיו ביחס למוצג באתר, רכישת המוצרים וכל טענה העומדת בפניו ביחס להתקשרות למול החברה.
17. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלות החברה.
18. תנאי השימוש באתר חלים על כל אדם המבקר ו/או רוכש באתר בין באם השתמש בטלפון סלולרי , מחשב ו/או אחר.

מדיניות החזרים וביטול עסקה

מדיניות החזרים וביטול עסקה כאמור תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן"החוק" ולתקנותיו השונות כדלקמן):
הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

1. ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא ללא חיוב נוסף. החברה תחזיר למזמין המוצר את מלוא הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.
2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, גם באם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מביניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע"י הלקוח בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.
3. מבלי לפגוע מהאמור יצוין, כי המועד שניתן להחזיר מוצר בהתאם לסעיף דלעיל, באריזתו המקורית, הינו תוך 14 יום מקבלתו.
4. ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט תחת הנחה מובנית ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה אזי, ישונה המועד להחזרה וזאת עד לשני ימי עסקים בלבד ובאותם תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מסד הזמנים הנקוב לא תזכה את הלקוח בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד\ה בזמן הנקוב
5. כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
6. באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.
7. אופן החזרת מוצרים – עם קבלת המוצר בידי המזמינה מתקבל "טופס החזרת מוצר" אותו יש למלא במלואו. לאחר מילוי הטופס יש לעדכן את החברה בעת החזרת המוצר בטלפון 053-2820-423 או במייל hahshavzb@gmail.com

מבוא

רשאים להשתתף בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים ותעודת זהות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
תנאי מוקדם לתוקף הזמנתו של הרוכש הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הרוכש לבין האתר, לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקד
אופן ההשתתפות במכירות
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "עכשיו זה בית" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. במידה ולא תינתן אישור לעסקה ע"י חברות האשראי, יראה האתר את העסקה כמבוטלת.

אספקת המוצרים

1. "עכשיו זה בית" לפי העניין תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, כפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.
"עכשיו זה בית" לא תהייה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
1.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
1.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
2. באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית, "עכשיו זה בית" תהה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לאזורים אלו יתכן עיכוב באספקה של 14 יום, דבר שלא יחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
3. דמי ההובלה וההרכבה המפורטים באתר אינם כוללים הובלות חריגות שמשמעותה לקומות גבוהות, ללא אפשרות לשימוש במעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או מנוף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה כזה תהה "עכשיו זה בית" רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למה לכתוב בעמוד המכירה של המוצר. הובלה לאזורים שמעבר לקו הירוק מצריכה אישור מראש של החנות. מעל קומה 3, בהעמסה ידנית, תהיה תוספת של 50 ₪ לקומה. בכל מקרה של צורך בשרותי מנוף חיצוניים החיוב יחול על הלקוח. הובלה צפונה מחיפה, מזרחה מעפולה, אילת, מצפה רמון, ערבה וישובי ים המלח, תיתכן תוספת למחיר ההובלה ניתן לבדוק עם מרכז ההזמנות. הצבע בסרגל הצבעים יכול להיות מעט שונה מצבע המוצר בפועל וזאת בהתאם לסוג המסך וכן בגלל סטיות בגון הבד או העץ הקיימים בין סדרות ייצור שונות.
במקרה והמוצר המוזמן ע"י הרוכש לא נדרש על ידו (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, תהה "עכשיו זה בית" רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך לאכסנו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בלבד. במידה ולא הושמד המוצר תהה "עכשיו זה בית" רשאית לגבות דמי אכסון בגין כל יום בו אוכסן המוצר.
4. בעת אספקת המוצר, תהה "עכשיו זה בית" רשאית לדרוש את נוכחות בעל הכרטיס אשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר וזאת כתנאי למסירת המוצר.

מחסור במלאי

1. במידה ולאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר/השירות איננו זמין, במצב כזה, רשאית "עכשיו זה בית" ו/או הספק לבטל את המכירה ולהשיב לרוכש את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הרוכש.
2. "עכשיו זה בית" רשאית להציע לרוכש מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הרכישה, בפנייה ישירה לרוכש באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הרוכש מעוניין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הרוכש, ככל ששולם, יוחזר לו.
3. בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא ל"עכשיו זה בית" כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי "עכשיו זה בית" בגין הרכישה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף.
אבטחת מידע ופרטיות
1. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. "עכשיו זה בית" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד וזאת על מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.
3. "עכשיו זה בית" לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים באתר.
4. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי הרוכש, מהווה הסכמה שלו לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מ"עכשיו זה בית", לרבות כאלו שמטרתם לעודד רכישה או שרות, הנך רשאי בכל את להודיע ל"עכשיו זה בית" על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור ע"י שליחת הודעה בדואר אלקטרוני.

קצת עלינו
שאלות ותשובות